Деканат

2018-04-22 10:49:21

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Ръководител

Живко Колев Сурчев

Административен секретар

Нина Димитрова Димитрова

dean@medfac.mu-sofia.bg
ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
+359 2 952 10 46(т)
+359 2 952 03 37(ф)
Архивар

Петя Григорова Божилова

pbojilova@medfac.mu-sofia.bg
Куриер

Ваня Христова Никодимова

vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg
Началник склад

Мирослава Христова Новкова

mnovkova@medfac.mu-sofia.bg
mira_novkova@abv.bg
+359 2 9172/512 (т.)
Шофьор до 9 места

Любомир Кирилов Новков

Учебен отдел - Сектор "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Милка Стоименова Бояджиева-Христова

mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg
mf_bgstudent@mu-sofia.com
milka.boyadjieva@mu-sofia.com
Експерт

Таня Ангелова Влъчкова

tanya.vlachkova@mu-sofia.com
Експерт

Галина Ганчева Пенева

galina.peneva@mu-sofia.com
Телефон: +359 2 9172 /572; +359 2 9520 /522
Експерт

Алина Антониева Мичева

amicheva@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Василка Ангелова Малинова

vmalinova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Мария Илиева Миндова

mmindova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Йорданка Игнатова Тодорова

jordanka.todorova@mu-sofia.com
Хигиенист

Стефка Григорова Стоева

Телефон: +359 2 9172 /674
Учебен отдел - Сектор "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Донка Тодорова Иванова

foreignstudents@mu-sofia.com
Експерт

Милена Руменова Иванова

milena.ivanova@mu-sofia.com
Експерт

Жулиета Стефанова Стефанова

julieta.stefanova@mu-sofia.com
Експерт

Роза Николова Стоева-Маринова

roza.marinova@mu-sofia.com
Експерт

Павлинка Начова Евтимова

pavlinka.evtimova@mu-sofia.com
Експерт

Ивелина Василева Недева

inedeva@mu-sofia.com
Експерт

Ивелина Сергеева Караянис

Хигиенист

Ива Стоянова Минчева

Телефон: +359 2 9172 /575
Сектор "Следдипломно обучение"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Атанаска Георгиева Бързакова

atanaska.barzakova@mu-sofia.com
Експерт

Константина Емилова Тишинова-Христова

konstantina.hristova@mu-sofia.com
Експерт

Силвия Железчева Бойчева

Телефон: +359 2 9172 /535
Сектор "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ"
Длъжност Име и фамилия
Ръководител

Ясна Георгиева Стойчева

Телефон: +359 2 952 05 21; +359 2 9172 /508 E-mail: mf_nauka@abv.bg
Експерт

Анна Христова Ангелова

Експерт

Йоана Валентинова Кирилова

Телефон: +359 2 9172 /787 E-mail: mf_nauka@abv.bg
Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Теодора Валентинова Лазарова

tlazarova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Славейка Димитрова Балджийска

sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg
Административен секретар
Телефон: +359 2 9172/533
Организатор по труда

Зоя Павлова Георгиева

zoya.georgieva@mu-sofia.com
Организатор по труда

Теменужка Стефанова Цветанова

temenuzhka.cvetanova@mu-sofia.com
Организатор

Даниела Иванова Трохарова

danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 851 70 71; +359 2 9172/521
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Р-л сектор и главен счетоводител

Светлана Георгиева Неделчева

svetlana.nedelcheva@mu-sofia.com
Телефон: +359 2 851 70 37; +359 2 9172/549
Зам. Главен счетоводител

Милена Иванова Григорова

milena.grigorova@mu-sofia.com
Счетоводител В.О.

Милена Ананиева Андреева

milena.andreeva@mu-sofia.com
Икономист "Данъчно облагане"

Райна Асенова Димитрова

rayna.dimitrova.bg@gmail.com
Тел. 02 9172/537
Счетоводител оперативен

Стоянка Петрова Марина

stoyanka.marina@mu-sofia.com
Счетоводител оперативен

Даниела Петрова Гуджова

daniela.gudjova@mu-sofia.com
Счетоводител оперативен

Кристиян Георгиев Мусев

Телефон: +359 2 952 03 66; +359 2 9172/570
Телефон: +359 2 952 02 97; +359 2 9172 /555
Касиер счетоводство

Антоанета Ангелова Веселинова

Телефон: +359 2 851 71 74; +359 2 9172 /570
Касиер -
Телефон: +359 2 9172 /521
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Длъжност Име и фамилия Телефон:
Финансов контрольор

Женя Стоянова Желязкова

+359 2 851 71 14
+359 2 9172 /614
ЮРИСКОНСУЛТ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон:
Юрисконсулт

Албена Витанова Фурнаджиева

albavita@mail.bg +359 2 9172 /698
Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Руси Русев

rrussev@mu-sofia.bg
Програмист

Асен Прахов

aprahov@medfac.mu-sofia.bg
Системен админстратор

Юлий Згалевски

jzgalevsky@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 9172 /652
За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg
За връзки с обществеността - pr@medfac.mu-sofia.bg