Деканат

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.):
Ръководител

Славейка Димитрова Балджийска

sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg
Административен секретар

Нина Димитрова Димитрова

dean@medfac.mu-sofia.bg
ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
+359 2 952 10 46(т)
+359 2 91 72 532(т)
+359 2 952 03 37(ф)
Организатор

Петя Григорова Божилова

pbojilova@medfac.mu-sofia.bg
Деловодител

Демия Стоянова Първанова

Куриер

Ваня Христова Никодимова

vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg
Домакин склад

Мирослава Христова Новкова

mnovkova@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172/512 (т.)
Шофьор до 9 места

Любомир Кирилов Новков

Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Милка Стоименова Бояджиева-Христова

mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Таня Ангелова Влъчкова

tanya.vlachkova@mu-sofia.com
Експерт

Галина Ганчева Пенева

galina.peneva@mu-sofia.com
Телефон: +359 2 9172 /572; +359 2 9520 /522
Експерт

Алина Антониева Мичева

amicheva@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Василка Ангелова Малинова

vmalinova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Мария Илиева Миндова

mmindova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Йорданка Игнатова Тодорова

jordanka.todorova@mu-sofia.com
Хигиенист

Стефка Григорова Стоева

Телефон: +359 2 9172 /674
Учебен отдел "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
Ръководител отдел

Жулиета Стефанова Стефанова

julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg
foreignstudents@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/650

Стая 157

Експерт

Антоанета Антонова Лазарова

alazarova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9520/434

Стая 157

Експерт

Милена Руменова Иванова

mrivanova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159

Експерт

Роза Николова Стоева-Маринова

rmarinova@medfac.mu-sofia.bg

+359 29172/538

Стая 155

Експерт

Павлинка Начова Евтимова

pevtimova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159

Експерт

Ивелина Василева Недева

inedeva@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/538

Стая 155

Експерт

Габриела Ангелова-Баръмова

gbarumova@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/538

Стая 155

Експерт

Весела Неделчева Сахатчиева

vsahatchieva@medfac.mu-sofia.bg

+359 2 9172/575

Стая 159

Хигиенист

Ива Стоянова Минчева

Телефон: +359 2 9172 /575
Сектор "СДО"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Атанаска Георгиева Бързакова

abarzakova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Константина Емилова Тишинова-Христова

khristova@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Силвия Железчева Бойчева

sbojcheva@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 9172 /535
Отдел "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Ясна Георгиева Стойчева

iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 952 05 21; +359 2 9172 /508; +359 2 9172 /787 E-mail: nauka@medfac.mu-sofia.bg
Експерт

Анна Христова Ангелова

Експерт

Йоана Валентинова Кирилова

Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Теодора Валентинова Лазарова

tlazarova@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 9172/533
Организатор по труда

Зоя Павлова Георгиева

zgeorgieva@medfac.mu-sofia.bg
Експерт ТРЗ

Филиана Петрова Недялкова

fnedialkova@medfac.mu-sofia.bg
Организатор

Даниела Иванова Трохарова

danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 851 70 71; +359 2 9172/521
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Р-л отдел и главен счетоводител

Светлана Георгиева Неделчева

snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 851 70 37; +359 2 9172/549
Зам. Главен счетоводител

Милена Иванова Григорова

milena.grigorova@mu-sofia.com
Счетоводител В.О.

Милена Ананиева Андреева

milena.andreeva@mu-sofia.com
Счетоводител оперативен

Клементина Руменова Германова

Икономист "Данъчно облагане"

Райна Асенова Димитрова

rdimitrova@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: 02 9172/537
Счетоводител оперативен

Стоянка Петрова Марина

stoyanka.marina@mu-sofia.com
Счетоводител оперативен

Даниела Петрова Гуджова

daniela.gudjova@mu-sofia.com
Счетоводител В.О.

Кристиян Георгиев Мусев

Телефон: +359 2 952 03 66; +359 2 9172/570; +359 2 952 02 97; +359 2 9172 /555
Касиер счетоводство

Антоанета Ангелова Веселинова

Телефон: +359 2 851 71 74; +359 2 9172 /570
Касиер

Анита Костадинова Георгиева

Телефон: +359 2 9172 /559
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Длъжност Име и фамилия Телефон:
Финансов контрольор

Женя Стоянова Желязкова

zhzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg
+359 2 851 71 14
+359 2 9172 /614
ЮРИСКОНСУЛТ
Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон:
Юрисконсулт

Албена Витанова Фурнаджиева

afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg +359 2 9172 /698
Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
Длъжност Име и фамилия Електронна поща:
Ръководител

Руси Русев

rrussev@mu-sofia.bg
Програмист

Асен Прахов

aprahov@medfac.mu-sofia.bg
Системен администратор

Юлий Згалевски

jzgalevsky@medfac.mu-sofia.bg
Телефон: +359 2 9172 /652
За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg
За връзки с обществеността - pr@medfac.mu-sofia.bg