• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Административни форми

  Молба за отпуск

  Декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища

  Заявление до декана на Медицински факултет към Медицински университет-София


  Граждански договор - научно жури - 2017 г.

  Граждански договор - хонорувани преподаватели - 2017 г.

  Декларация за доход - 2017 г.

  Образец - формуляр за отчитане аудиторната заетост

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по учебна дейност

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - командировки

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - млад изследовател

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - научно жури

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана на чуждестранните студенти и докторанти

  Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по следдипломно обучение


  Декларация - съгласие - чл. 111

  Молба за назначаване на непреподавателски персонал

  Заявление за издаване на УП-2 и УП-3


  Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 06.06.2017 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от МУ-София чрез Съвета по медицинска наука и Фонд "Научни изследвания" - МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:

  Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 1 - СМН

  Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 2 - СМН докторанти

  Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 3 - ФНИ

  Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 4 - редовни докторанти


  Заявление за отлагане на платен годишен отпуск за НПП

  Заявление за отлагане на платен годишен отпуск за служители