Административни форми

Молба за отпуск

Декларация за здравно осигуряване на учащите се във висшите училища

Заявление до декана на Медицински факултет към Медицински университет-София


Граждански договор - научно жури - 2018 г.

Граждански договор - хонорувани преподаватели - 2018 г.

Декларация за доход - 2018 г.

Образец - формуляр за отчитане аудиторната заетост

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по учебна дейност

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - проекти/договори (ФНИ и СМН), командировки

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - млад изследовател

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по научна дейност - научно жури

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана на чуждестранните студенти и докторанти

Предложение за поемане на финансово задължение, което се съгласува от Заместник-Декана по следдипломно обучение


Декларация - съгласие - чл. 111

Молба за назначаване на непреподавателски персонал

Заявление за издаване на УП-2 и УП-3


Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 06.06.2017 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от МУ-София чрез Съвета по медицинска наука и Фонд "Научни изследвания" - МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:

Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 1 - СМН

Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 2 - СМН докторанти

Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 3 - ФНИ

Образец-заявка - ВПУЦОПМФ 4 - редовни докторанти


Заявление за отлагане на платен годишен отпуск за НПП

Заявление за отлагане на платен годишен отпуск за служители