Административни форми

Списък с форми за изтегляне и принтиране


Формуляри за предложение за поемане на финансово задължение


Формуляри за заявки за директно изразходване на финансови средства, съгласно решение на Академичния съвет на МУ-София от 26.06.2018 г. и Вътрешните правила за управление на цикъла по обществени поръчки на Медицински факултет по проекти финансирани от МУ-София чрез Съвета по медицинска наука и Фонд "Научни изследвания" - МОН, както и по план-сметките на редовните докторанти, финансирани от Медицински факултет по решение на Факултетния съвет:


Заявления за отлагане на платен годишен отпуск и молби за назначаване