Структура и дейност

Александровска болница - София, повече>>

 

Ръководител на катедрата – проф. д-р Николай Кирилов Яръмов (линк)

От 2005 г. е Ръководител на Катедрата по хирургия и Началник на Клиниката по хирургически болести към МБАЛ „Александровска” , София.

Проф. Н. Яръмов е национален консултант по хирургия от 1990 г.

От 1990 г. е секретар на сп. „Хирургия”, а от 2002 г. е избран за Главен редактор на сп. „Хирургия”. Член е на редица международни хирургични и научни асоциации – Международен колеж на хирурзите /Чикаго/, Еврохирургия, Европейската асоциация по колопроктология, Световната организация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Международна асоциация на гастро-ентерологичната хирургия, Азиатската асоциация по хепатопанкреатобилиарна хирургия, Европейската асоциация по спешна хирургия и травматология, Световната асоциация на рака на стомаха и Европейската асоциация по онкология.

Проф. Яръмов има участие в 7 учебника /в съавторство/, 2 монографии и над 250 публикации в наши и чуждестранни научни списания, участия в световни и европейски международни конгреси и конференции.

 

 

Върховния медицински съвет взема решение Медицински факултет да се открие на 01.01.1918г.- негова рожденна дата. На 01.12.1917 г. Министерството на народното просвещение кани съпротивляващия се академичен съвет на Софийския университет да състави комисия, изпълняваща функцията на временен Факултетен съвет. За първи професори са избрани и одобрени от комисията, стават д-р Васил Моллов – вътрешна клиника и д-р Параскев Стоянов – хирургична пропедевтика и оперативна медицина (за пръв професор по хирургична клиника е избран д-р Асен Петров, но Академичния съвет проваля избора му по субективни причини и на негово място избира д-р Александър Станишев (1919 г.).

Създадените две хирургични катедри - по пропедевтика на хирургичните болести (Първа хирургия) и по хирургична клиника (Втора хирургия) по реда на изграждането им, са близки по лечебни задачи, но се различават по предмет на обучението. Първа хирургия е по-близка до френската и руската школи в медицината; Втора хирургия – до немската и руската школи; и двете клиники са дело на първите техни професори- проф.д-р Параскев Стоянов и проф.д-р Александър Станишев.

Катедрата по хирургия при Медицински факултет – София е открита през м. септември 1921г. Създател на катедрата е проф. Д-р Александър Димитров Станишев (линк) – учен, хирург и политик.

От самото си създаване се занимава в обучаване на студенти по медицина IV и V курс и стоматология III курс , специализанти по хирургия, обучение по следдипломна квалификация.

Катедра с богато историческо минало ( линк виж. История на катедрата), дала облика на съвременната хирургия.

Нейни възпитаници са голяма част от изтъкнатите български хирурзи - Проф. В. Матеев, Проф. Н. Атанасов, Проф. Иван Василев; Проф. Янко Добрев, Доц. Янков, Доц. Седлоев, Проф. Стоянов, Проф. Иван Христов, Доц. А. Ранков, Проф. Гавраилов; Проф. М. Даскалов; Проф. Баев, Доц.Манолов

В клиниката и катедра по хирургия преминават над 1600 пациента годишно.

В нея работят висококвалифицирани хирурзи и преподаватели със специализации във водещи клиники в Европа.

Приоритет на клиниката са:

 • Онкологични заболявания
 • Рак на стомаха
 • Рак на дебелото черво
 • Рак на панкреаса
 • Рак на щитовидната жлеза
 • Рак на млечната жлеза
 • Първични и вторични туморни образувания на черния дроб
 • Лапароскопска хирургия
 • Заболявания на жлъчната система
 • Заболявания на надбъбречните жлези
 • Заболявания на стомашно- чревния тракт
 • Хернии – въведени съвременни методи на херниологията: one day surgery , използване на синтетични и полусинтетични платна.
 • Заболявания на щитовидната жлеза
 • Заболявания на млечната жлеза
 • Заболявания на тимуса

Катедрата предлага:

  • следдипломно обучение по избрани глави от хирургията,
  • основен курс за придобиване на специалност по хирургия.
  • обучение на чуждестранни студенти

В Катедрата по хирургия по традиция, учебният процес има първостепенно значение. Разработени са форми на извънаудиторна работа със студенти. Създадени са възможности за участието им в работни следобедни визитации, участие в дежурни хирургични екипи, тематични факултативни курсове по теми, съответни на клиничните профили.

Научната дейност в Катедрата винаги е била един от приоритетите и.

Въведе се аудио-визуалната връзка между операционна зала и конферентна зала за директна комуникация, демонстрацията на клинични случаи, участието на студентите в работни следобедни визитации, в дежурни хирургични екипи, в тематични факултативни курсове, в кръжочна дейност. Отделни студенти с подчертани научни интереси участват в научните проекти на катедрата.

През 2002 г. е открит нов учебен комплекс, с което се възстановиха традициите въведени от проф. Ал. Станишев

През 2004 г. бе извършен цялостен ремонт на операционни блок с изграждането му по съвременни европейски стандарти.

През 2005 – 2006 г. бе обновено и реконструирано отделението по гастро-ентерологична и онко хирургия.

В течение на годините и в съответствие с научно-техническия прогрес материалното обзавеждане на катедрата е отговаряло и отговаря най-общо на изискванията на момента и на финансовите възможности. Катедрата извоюва водещо място в страната по внедряване на съвременни диагностични и лечебни методи в хирургията. В практиката са въведени Рентгенова апаратура Калископ за интраоперативна холангиография, криодеструктор, лазерна терапевтична апаратура, устройство за лапароскопска хирургия, устройство за ендоскопска хирургия, широко въведени и с отличин резултати са механичните ушиватели, устройство за електропурация, аргон-плазмен коагулатор, хармоничен скалпел – Ultracision , устройство за термоаблация при чернодробни лезии и др.

В катедрата по хирургия са специализирали хирурзи от Гърция, Македония, Индия, Сирия, Ирак, Ливан, Нигерия, Либия, Непал, Виетнам, Йемен, Еквадор, Аржентина, Бангладеш, Афганистан.