• ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 • Годишно отчетно общо събрание на МУ-София на 12.12.2017
 • 8-ми ноември - присъствието на тържественото честване на 100-годишнината на Медицински университет - София, на преподавателите, служителите и студентите е задължително
 • Празника на Медицински факултет и Медицински университет – София на осми ноември 2017 г.
 • 1 НОЕМВРИ 2017 г. - "Ден на народните будители" - неучебен за всички студенти и неприсъствен за всички преподаватели и служители
 • Конкурс "ГРАНТ-2018" за финансиране на изследователски проекти през 2018 г. на преподаватели от МУ - София
 • Юбилейна изложба "100 години Медицински факултет, 100 години Медицински университет, 100 години медицинско образование в България"
 • Първото занятие на свободноизбираемия курс по ОБРАЗНА АНАТОМИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ ще се състои на 23.10.2017 г.
 • 20-ти НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 26-29 ОКТОМВРИ 2017
 • преглед на всички новини
 • Ръководител

   


   

  Проф. д-р Георги Тодоров, дм

   

  Началник на Клиника по Хирургически болести в УМБАЛ „ Александровска”

  /ІІ-ра хирургия/

  Ръководител на Катедра по Хирургия към Медицински Факултет, Медицински Университет - София


  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИE


  1979 г. - Висше медицинско образование
  Медицинска Академия, гр. София

  2009 г. - Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве
  Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София


  СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ


  1986 г. - Специализация по обща хирургия
  УМБАЛ “Александровска”, гр. София
  Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”

  1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Rottenburg Wume, Германия
  Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie

  Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany

  1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Аmsterdam, Холандия
  Free University Hospital, Department of Surgery
  “Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course

  1994 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Cleveland, Ohio, САЩ
  Лапароскопска ингвинална херниопластика

  1995 г. - Специализация по торакоскопска хирургия
  Wurttemberg, Германия
  Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”

  1996 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Еrasmus University - Rotterdam, Холандия
  Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия

  1998 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium - Тuttlingen, Германия
  Лапароскопска ингвинална херниопластика

  2000 г. - Клинична онкология
  Athens, Гърция
  International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC
  Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”

  2008 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
  Stockholm, Sweden, June 2008
  „NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”


  НАУЧНА ДЕЙНОСТ 


  НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
  Дисертационен труд - „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”
  ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”


  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ

  „Радиоизотопен метод за коплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”


  ИЗОБРЕТЕНИЯ

  „Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”


  НАУЧНИ ТРУДОВЕ

  Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 90 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия


  ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД
  Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
  Член на Българското Хирургическо Дружество (БХД)
  Член на Пленума на БХД - понастоящем
  Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)
  Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)
  Член на International College of Surgery (ICS)


  НАГРАДИ


  Награда „Проф. Д-р Парашкев Стоянов” на Медицински факултет – София за високи постижения в областа на медицинската наука и преподаване, 2013г.

   

  Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005
  Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010


  Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011


   ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

  Английски език – писмено и говоримо
  Руски език – писмено и говоримо