Д-р Александър Илиев: Най-важната оценка за един медицински преподавател е тази на студентите

24-04-2018

Медицински университет – София връчи годишните си награди за 2017-та за принос в медицинската наука по време на тържество по повод празника на висшето учебно заведение на 7 април, Световния ден на здравето. Един от отличените бе д-р Александър Илиев, дм от Катедрата по анатаомия, хистология и ембриология. на МУ-София. Той получии наградата за млад учен (до 35 г.) във фундаменталните медицински науки „Акад. д-р Асен Хаджиолов“. Д-р Илиев даде специално интервю за читателите на Medical News.

Д-р Илиев, честита награда „Акад. д-р Асен Хаджиолов“ за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване. Какво значи тя за Вас?

Благодаря първо на Вас и Вашите читатели за проявения интерес. Значението на тази награда трудно може да се опише, защото тя представлява много висока оценка  както за моята работа като учен и преподавател, така и за усилията на целия екип от Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология.

Тя доказва, че колегите от другите катедри оценяват подобаващо нашия начин на работа и най-вече преподавателската ни дейност. Не трябва да забравяме, че най-важна е оценката и на студентите, а тяхното присъствие на тържеството доказа, че те също са удовлетворени от съвместната ни дейност и очакват по-добри резултати за в бъдеще.

Бихте ли ни разказали за научните си интереси?

Научните ми интереси са широки и обхващат различни аспекти на анатомията, цитологията и хистологията: като морфология на сърдечно-съдовата система, клетъчна и субклетъчна организация на сърдечната напречнонабраздена мускулна тъкан, структурна организация на съединителната тъкан и локализация на матриксни металопротеинази, възрастови изменения на миокарда и бъбречния паренхим, изследвания на измененията на специфични ензими от групата на азотен оксид-синтазата (NOS), структурни изменения на органите в условията на хипертония в експериментални животински модели, сравнителни количествени изменения на основни клетъчни и тъканни показатели, анатомия на опорно-двигателния апарат, вариатети на кости, мускули и кръвоносни съдове, клинична анатомия на съдови и мускулни вариации на горен крайник.

Работя заедно с проф. Ланджов, д-р Георги Георгиев, студента от 6 курс Георги Котов, проф. Палов, проф. Хинова и мисля, че резултатите от съвместната ни работа са много добри.

Преподаването в Медицински университет е много отговорна задача. Какви са Вашите подходи и как успявате да мотивирате студентите си?

Най-важното нещо за един преподавател по анатомия е той да има цялостна представа за  курса  на обучение и много добри познания във всички сфери на медицината. По този начин, той може да свърже изучавания материал с основните клинични дисциплини, да обогатява знанията на студентите и ги подготвя за по-горните курсове на следването.

Много е важно науката да бъде представена по разбираем начин за студентите и да им се покаже нейното практическо приложение – тогава и заучаването на материала става много по-лесно.

Не на последно място, важно е и отношението между преподавател и студенти – ние сме колеги, извън университета много често и приятели, но йерархията задължително се спазва, когато сме в Университета.

Новите технологии все повече навлизат в съвременното обучение. Къде е мястото им в преподаването по анатомия на човека?

Преди да стигнем до новите технологии, бих искал да подчертая непреходното значение на класическите методи за изучаване на анатомията като естествена наука. Самият термин анатомия произлиза от гръцката дума ‘anathemnos’, която означава ‘разсичане, разчленяване’, поради това, че разсичането или дисецирането е най-старият и основен метод за изучаване на анатомията.

Нашата катедра е една от малкото в страната, в която студентите имат възможността да дисецират човешки кадаври и по този начин да задълбочават познанията си върху структурата и пространствената организация на човешкото тяло. Разбира се, в годините изследователските методи и пособия се усъвършенстват и е нормално навлизането и на съвременни такива.

Използваме и детайлно изработени модели на анатомични структури, които дават възможност на студентите за по-прецизна и индивидуализирана подготовка и спомагат за визуализирането на обекти, които не биха могли да бъдат наблюдавани при стандартния дисекционен метод.

Тази година, ръководството на Медицински университет-София и ръководителят на Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология проф. д-р Димка Хинова осигуриха виртуална 3D система с възможност за провеждане на онлайн дисекции на интерактивна дъска.

Системата позволява и визуализирането на хистологични препарати на голям екран и на индивидуален монитор за всеки студент, с възможност за заснемане и съхранение на наблюдаваните образи. Това ще подобри още повече качеството на обучението и ще допринесе за професионалното развитие както на студентите, така и на нашия колектив.

Атрактивна сфера на развитие ли е анатомията за младите лекари? Каква са предимствата и недостатъците?

Анатомията е била, е и винаги ще бъде актуална, защото тя дава основата, без която не бихме могли да мислим за каквото и да било развитие в сферата на хирургията, вътрешните болести, образната диагностика и други клинични дисциплини.

Предимствата на работата в нашата катедра са много. От една страна ние получаваме възможност не само за активна преподавателска дейност, но и подкрепа за голям обем научна работа. Излишно е да казвам, че изучаването на най-малките клетъчни и субклетъчни единици е именно това, което движи напред развитието на медицината и преосмислянето на подходите ни към терапевтичната дейност.

Нашият колектив работи активно по различни научни проекти и публикува данните си в реномирани наши и международни списания. От друга страна, в хода на преподавателската ни дейност, ние не само се срещаме с много млади хора, но и в много  случаи спомагаме за тяхната бъдеща реализация.

Като недостатък мога да изтъкна само това, че не сме толкова опитни в рекламирането си, както други наши колеги и не винаги успяваме да привлечем младите лекари за нашата кауза. Но нека го кажа ясно – който има желание за научна работа в амбициозен колектив и  с най-съвременна технология,  съчетана с качествена преподавателска и експертна дейност, винаги ще бъде добре дошъл в любимата на студентите катедра по Анатомия, хистология и ембриология.

Д-р Радислав Наков, Medical News

Награди за изтъкнати преподаватели на Медицински Университет - София по повод кръгли годишнини

23-04-2018

Медицински Университет - София чества наскоро два юбилея на свои изтъкнати преподаватели и учени - 60 годишнината на професор д-р Здравко Каменов и 65-годишнината на професор д-р Николай Данчев.
И двамата юбиляри бяха отличени с новосъздадения почетен знак на Ректора за заслуги за развитието на Медицински университет - София.

 

 

Проф. д-р Здравко Каменов е началник на Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната и ръководител на Катедрата по вътрешни болести в Медицинския факултет на Медицинския университет–София. Проф. Каменов има придобити специалности по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести и магистърска степен по „Здравен мениджмънт" във факултета по обществено здраве на Медицинския университет — София. Има и квалификация по сексуална медицина от Екзаминационния комитет на Европейското дружество по сексуална медицина.

През 1990 г. в Москва защитава дисертационен труд за „Кандидат на медицинските науки". През 1991 г. започва работа в Клиниката по Ендокринология на Университетската Александровска болница последователно като асистент, старши асистент (1996), главен асистент (1998), главен административен лекар (2006), доцент (2007) и началник на Клиниката (2009 до сега). През 2010 година придобива научна степен „Доктор на медицинските науки", а през 2011 г. е избран за професор по ендокринология в Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет - София. Проф. Каменов е специализирал в областта на ендокринологията във Великобритания, Дания, Япония, Австрия, Италия и САЩ. Поканен лектор в медицински университет в Япония.

Професор д-р Николай Данчев е Декан на Фармацевтичния факултет на Медицински Университет – София. Завършва хуманна медицина през 1979 г. в гр. София. Защитава дисертация през 1985 г. на тема „Поведенчески и неврохимичен анализ на нови транквилизатори и антидепресанти“ в Москва. Има придобита специалност по „фармакология“ 1986 г. и курс по линия на СЗО „рационална фармакотерапия“ в Холандия 1999 г. Специализирал е по линия на „Темпус“ в Испания, Англия и Италия.

Проф. Данчев е преподавател по фармакология за студенти фармацевти от 1985 г. От 1996 г. е доцент, а от 2011 г. професор по фармакология във Фармацевтичния Факултет на МУ София. Дългогодишен ръководител на катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия на Фармацевтичния факултет. Притежава опит в регистрацията на лекарства. Бил е член, заместник-председател и председател на КЛС в ИАЛ. Автор и съавтор на 8 учебника, помагала и монографии за студенти по медицина и фармация, както и на над 140 научни труда, повечето от които в чужбина и цитирани над 400 пъти.

Източник: http://mu-sofia.bg/node/1497

Тържествена церемония по повод патронния празник на Медицински Университет

11-04-2018

На четвърти април, сряда Медицински университет – София отбеляза своя Патронен празник. От 2004 година, Международния ден на здравето е приет, както за празник на университета, така и за празник на научно-изследователската и преподавателска дейност.

По традиция тържествата започнаха с поднасяне на венци пред Докторския паметник, след което празника се пренесе като официална церемония в Музикалния театър. Там в присъствието на официалните гости: проф. Любен Тотев (председател на Съвета на ректорите), проф. д-р Генчо Начев (председател на Общото събрание), проф. д-р Владимир Овчаров (почетния ректор), зам. ректорите (проф. д-р Р. Угринов, проф.маг. фарм. В. Петкова и проф. д-р Т. Златанова), декани, зам. декани и ръководители на отделните звена, ректорът проф. д-р Виктор Златков изнесе академично слово, посочвайки наличието на значими количествени и качествени показатели, показващи високо ниво на преподавателската и научната дейност извършвана във висшето училище, което е предпоставка за ново Възраждане на МУ-София като национален и регионален лидер в различните направления на медицинското образование. Прочетени бяха поздравителни адреси от представителите на различни институии.

В най-вълнуващата част на празника, ректорът проф. Виктор Златков връчи годишните награди за научно-изследователска и преподавателска дейност на Медицински университет-София за 2017 г., както следва:

Почетен знак “AESCULAPIUS”,

за принос в развитието на българската медицина през 2017 година на:

 • Чл.-кор. проф. дИван Гергов Митов

Награден знак „PANACEA”,

за особени приноси при реализацията на преподаването, научноизследователската и експертна дейност през 2017 година в:

 • Медико-клинична област на проф. дСабина Захариева Захариева
 • Медико-биологична област на акад. проф. Борис Гоцев Тенчов
 • Медико-социална област на проф. д-р Тихомира Златанова Златанова

Награден знак SIGNUM LAUDIS” на лента,

за особени приноси в развитието на МУ - София на:

 • проф. д-р Борислав Георгиев Владимиров – Медицински факултет
 • проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина – Факултет по дентална медицина
 • проф. Илко Николаев Гетов – Фармацевтичен факултет
 • доц. Цветанка Добрева Живкова – Фармацевтичен факултет

Награден знак SIGNUM LAUDIS” на плакет,

за особени приноси в развитието на МУ - София на:

 • проф. д-р Венета Сашова Божинова-Чамова – Медицински факултет

За първи път бяха връчени обновените наградни знаци „AESCULAPIUS“ и „PANACEA“, дело на младия, но изключително талантлив скулптор Красимир Кръстев-Ломски, ученик на Георги Чапкънов.

 

По времето на събитието чл. кор. проф. д-р Иван Митов (Декан на МФ към МУ-София) отличи преподаватели от Медицински факултет със съответните годишни награди за научно-преподавателска дейност.

Наградата на името на проф. Параскев Стоянов

за значителни приноси в научната и преподавателската дейност в областта на хирургичните науки на:

 • Доц. д-р Георги Асенов Велев – Катедра по хирургия

Наградата на името на акад. Димитър Ораховац

за значителни приноси в научната и преподавателска дейност в областта на фундаменталните науки на:

 • Доц. д-р Райна Цветанова Гергова Kатедра по медицинска микробиология

Наградата за млад учен на името на акад. Асен Хаджиолов

за значителни приноси в научната и преподавателската дейност:

 • в областта на фундаменталните науки на:
 • Д-р Александър Асенов Илиев гл. асистент в Катедра по анатомия, хистология и ембриология
 • в областта на клиничните науки  на:
 • Д-р Константин Савов Гроздев – гл. асистент в Катедра по хирургия
 • Д-р Тодор Мирославов Попов – гл. асистент в катедра по УНГ

Студентската награда на името на проф. Асен Златаров

за активно участие в научната и изследователската дейност на:

 • Виктор Митков Костов - студент по медицина в V курс

Наградата за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика на името на проф.  Стоян Киркович на:

 • Проф. д-р Петър Колев Панчев - Катедра по урология

Празничната вечер завърши с представяне на мюзикъла „БЯГСТВО“ по песни на дует „Авеню“

MУ – София раздава награди за наука

02-04-2018

Висшето училище чества патронния си празник на 7–и април

С тържествени събития Медицинският университет (МУ) в София ще отбележи патронния си празник на 7–и април, когато е и Световния ден на здравето. Oще на 4 април в сряда академичната общност ще поднесе венци пред Докторския паметник от 16 ч.

След това ръководството на МУ-София ще раздаде годишните си награди за научно-изследователска и преподавателска дейност на официална церемония в Музикалния театър в столицата. В навечерието на тазгодишния 7 април най-старата медицинска Алма Матер ще отличи водещи имена в българската медицина. Наградите ще връчи ректорът проф. Виктор Златков.

Почетният знак "AESCULAPIUS" на МУ – София за принос в развитието на българската медицина ще бъде връчена на чл.кор. проф. Иван Митов, който е и декан на висшето училище. С наградният знак „PANACEA" за особени приноси при преподаването и научно-изследователската ще бъдат отличени акад. проф. Борис Тенчов, проф. Сабина Захариева и проф. Тихомира Златанова. Лентата "SIGNUM LAUDIS" за особени приноси в развитието на МУ-София пък ще бъде връчена на проф. Борислав Владимиров, проф. Красимира Янева – Рибагина, проф. Илко Гетови доц. Цветанка Живкова.

За първи път ще бъдат връчени обновените наградни знаци "AESCULAPIUS" и „PANACEA", дело на младия, но изключително талантлив скулптор Красимир Кръстев-Ломски, ученик на Георги Чапкънов. По времето на събитието Деканът на Медицински факултет към МУ-София ще отличи преподаватели от Медицински факултет със съответните годишни награди за наука.

Източник на новината: https://clinica.bg/

Обмен на студенти между МУ - София и Първи Московски Държавен Медицински Университет 'И. М. Сеченов'

20-03-2018

В предоставените документи можете да намерите пълна информация отностно обмена на студенти между МУ-София и Първи Московски Държавен Медицински Университет 'И. М. Сеченов'. Списъци с информация кои разходи се поркиват от студента и кои са платенни:Условия за кандидаитстване, необходими документи и място и срок за подаването им, както и начин на формаране на класирането:Допълнение към условията за обмен на студенти и преподаватели: