Докторанти


 

  • организиране и изготвяне ежегодно на проекта на решения за утвърждаване на броя на приеманите за обучение докторанти в Медицинския факултет;
  • информиране на катедрите за обявените конкурси за докторанти http://career.mu-sofia.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=90
  • приемане на документи за докторантските конкурси и съблюдаване за законосъобразното провеждане на конкурсите по катедри – линк към нормативни документи
  • съхраняване и съблюдаване за редовността на документацията в досиетата на докторантите;
  • осъщесвявяне на контрол върху хода на докторантурата и постигнатия краен резултат;
  • създаване и периодично актуализиране на база данни за обучаваните докторанти.

 
 
ТАБЛИЦА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ за учебната 2017-2018г.
 

Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.