Научна дейност


  • ежегодно събиране на данни за научните публикации на всички преподаватели на Медицинския факултет;
  • ежегодно изготвяне и представяне в Ректората на отчети за научната продукция, научното сътрудничество по национални и международни проекти, издадени учебници, монографии и патенти у нас и в чужбина;
  • информиране на катедрите и клиничните центрове за обявени конкурси по международни и български проекти за финансиране на научни изследвания ( линк - http://sf.mon.bg/; http://7fp.mon.bg );
  • информиране на катедрите и клиничните центрове за обявени международни конкурси за специализации за повишаване на квалификацията на научните кадри (линк -  http://www.minedu.government.bg/news-home/  );
  • събиране, анализиране и подготвяне на раздела за научната дейност във връзка с институционалната и програмната акредитация на Медицинския факултет и акредетиране на обучението за образователна и научна степен „доктор” по научни специалности.
Share this
© 2017 Медицински факултет към Медицински Университет - София. Всички права запазени.